FuoriLinea3-

FuoriLinea3


 ATTENZIONE! PER  SEGUIRE IL TESTO MENTRE SI ASCOLTA:
Pigiare il tasto destro del mouse sul collegamento RADIO MANZO ; Scegliere apri link su altra scheda, comparirà una scheda audio che va ridotta ad icona SE DOVESSE PRESENTARSI IN PRIMO PIANO (agendo sul trattino in  alto a destra della scheda  ▬ ▀ X ).
RICORDARSI POI DI RICHIAMARE E CHIUDERE LA SCHEDA.

RADIO MANZO

 

 A SCANZIA:  Fuori linea 3

Signore e Signori buona sera,

rieccoci con il nostro appuntamento settimanale; questa volta, però, tornerò io a raccontarvi qualcosa che ho ritrovato, ricercando tra i ricordi, qualcosa che non trovo diciamo così,salutare trascrivere in lingua. Mi scuso, ma dovrete fare un piccolo sforzo di  appizzare le orecchie, io parlerò più lentamente ma parlerò in murricónese. Poco prima di Pasqua, riprenderemo con i ricordi di “come fèmmo”.

Ner millenovecentoquarantatre, io éa ott’anni. Se ce mettete che da quanno éa cinquanni me recordo tuttu quello che m’è successu, a callicunu non j’arria da paré stranu se dirraio certe cóse, che issu non ze n’è mancu ccórtu che ce steanu!

A quell’opoca, venenno da Palommara, passatu u ponte de Stazzanu e fatta a sallita che rriva anna Valle dea Castagna, a destra ci stea u stradarellu pé iì ‘nni Martini de quilli ‘e Filippittu; a mancina doppu u stradarellu che morea doppu póchi metri, ci stea ‘u casale ‘e Torlonia, all’abbandunu, ma ‘ncora ce se poteanu vedé i disegni trento ‘e cammore, come se non fosse statu bbandonatu da tantu.

‘Nnu piazzalittu, ddó stea u cancellu, ci stea un pinu enorme, che pé rebbrancicaje u truncu ce voleanu ghieci ommini! Dau stradarellu finu a doppu ‘a curva, verzu i Funtanilitti, ci stea un muru de cinta mezzu diroccatu. U cancellu stea quaci sempre rropertu. A ‘na ghicina de passi, più nnanzi a destra dea strada, ci stea ‘naru cancellu, tra dù custuni de muro che pareanu dù macere, sempre chiusu, pijnu de rose e ce se ‘ntravedea un viale bbandonatu cói fiori de qua e de llà. Mó non ó saccio, se ce se ‘ntravedea pure ‘na casa abbandonata più vérzu a montagna o me ce l’hó sugnata. Non putirria giurallo. Ma tuttu quell’aru ci stea!

Finu annì Funtanilitti, all’infore dei stradarelli, de qua e de là dea strada, che portavano ‘nni lotti de ‘e Pedicate o a Colle Murittu e  all’Arbiru Bracciu ‘nce stea gnent’aru. Doppu i Funtanilitti, a mancina, ci stea ‘a vaccheria de sor Carlo Poltronieri che, me pare, ‘a tenea u compare Romoletto. ‘A prima casa che sse ‘ncontrava era ‘a casa ‘e Brasi (L’attuale casa di Fiorello e Fiorella Blasi),  a destra; a mancina ‘nce stea gnente, finu anna fontanella (quaci de fronte au biviu de Montefraviu) da ddó cuminciavanu ‘e casi, finu ‘a casa de Paolette e de Efisio Frappetta (l’attuale casa dei Dominici angulu via D. Santoro); ‘e scali tra ‘e dù custruziuni dei Cola e de Fratini che mó vau ‘nna pizzeria non ci steanu: sotto ce steanu ‘e live dei Filippittu.

Repartènno da ‘a Casa ‘e Brasi, finu anna strada peu Madamu,  ce stea sólu a casa de sì Milio Jacarella (Emilio Tassi) e non me recordo se quilli ‘e Papaleó già c’eranu iti a bbità, ma ci stea solu ‘‘na casetta a ddu piani. Recalènno, verzu u bbiviu, incontravi un “palazzu” a du piani ddó ce bbitavanu ‘e fije de Ginesio, a famija dea regazza de Ranzolu, Peppe e Quintarella (Verbigrazia), Sarvatore Blasi (che s’ea sposatu cuginoma Pierina) e Pasqualino ce tenea ‘na commoretta che ‘a ddoprava come locanna. Nnu locale ddó mó ci sta ‘u furnu, ci stea a botteca de  ‘Ntuniucciu Cola, mejo cunusciuta come “de Adele Cola” (Adele era Grignoli).

 Doppu deu biviu: verzu Montefraviu ci stea solu u ponte deu cunnuttu ddó ce fenea a “Scalinata”(se ne parlarrà un’ara vòta) mentre verzu pé ìi nnu Mascaró ce stea l’osteria de Pasqualino, ‘a casa de Macera (Pietro Di Gianfelice cou fratellu) e ‘a casa de Potenza (Luigi Desideri) e tutte stalli e remesse finu a’nna strada che reéa verzu Montefraviu, (attuale officina Rossetti)  accustu au cunnuttu che da ‘a scalinata ea verzu u Mascaró e loco arreto ce bbitavanu i Berardi (a sorella de zì Lavinia), i Di Gianfelice e Micchele de Maria ‘e Milà (Carnicelli).

Da loco finu a ‘a casa ddó bbitava Lucrezio de Vecchis (ce bbitava pure Santu Cupelli), all’infore dea casa de Checco ‘e Vallerià  (Francesco Frappetta ), non ce stea gnentaru (A dilla tutta, ci steanu i famusi “orticelli di guerra” , ddó fratimu ce se sfracassò un pède pé scavà un morgio, mentre faceanu “l’orticello” i monélli de scòla).

Dall’ara parte dea strada, da ddó mó cumincia a villa de Petresca, finu a’nna casa deu Maestru Nello, ci stea “ U Commentu” dei Filippittu: era un livitu recintatu, da ‘a parte deu commentu dei Frati e ai lati più curti cou filu spinatu e verszu a strada cou muru; u cancellu, che éa datu nome a un cunfinu pé nui monellacci, “U Cancellu ‘e Verginia”, stea propiu ddó mó sta a porta de l’officina de Bruno Mozzo. (Pure deu Commentu se ne reparlerà) Da ‘a casa de “quilli ‘e Cacó” (Cupelli Vincenzo) a ‘a casa de Facanappa (Achille Grignoli) che ppó s’ha recomprò “Giggi Fortuna” (Luigi Giubettini) ma che mo ce bbita ‘a commare Giulia cioè l’attuale negozio di fiori, era circa cucì com’è. De faccia, già c’éanu fattu  er “Dopolavoro” (l’ENAL) ma non era com’è mó: ci steanu atturnu atturnu ‘e colonne e verzu Lucrezio, ci stea ‘na specie de terrazetta coe scalette che reacalava verzu ‘a “Parete.” Sia ‘nnà Parete che arreto da Giggi Furtuna, verzu u commentu dei frati e l’Ortumonte non ci stea gnente;  Su, prima deu commentu, quaci a cunfinu cou Maestru Nello, ci stea ‘a casa de Peppe Brunelli e de Vincénzu Lucarelli e basta. Sotto jó, finu ‘nna refóta e quello de sì Giose, non ce stea gnente.

Ddó sta mó u distribbutore dea benzina, ci stea  U Mascaró che era a tre vascuni a scalà. Ddó sta a banca e tutte e casi arreto, finu nna porcareccia e a strada de Montefraviu, gnente. Arreto ar Comune, a casa de Narducci, Peppino de Teodoro, gnente: a Vallicella fenea coa casa dei Vellucci e dall’ara parte ci stea solu a casa de Cerquetti, Pistoló e ‘mpó staccata a casa de Catarinella, a mamma de Ranzólu e Carlarberto. Ar Commune, vérsu casoma, viale Aureli, mancavano tutti i locali tranne u primu jo appedi, che  in seguito ce ne ggiuntaru un’ari due e doppu ‘a guerra ce stea l’isattore, u collocatore e u dasiu. Più tardi ce misiru l’Ufficiu Postale.

I giardinetti non ce steanu e ce stea u fontanile pubbricu (lavatoio).

Annì Carpini, da pocu c’eanu fattu i bbevoraturi, ‘e casi feneanu coa fila de casi de “Cricch’è spalla” (De Angelis Augusto); arreto ce stea ‘a casa de Luisetta dea Lópa . Finu a Montecarvà ( ‘a Cchiesola), oltre ae cascine, a Cabina e a casa de Pumpilittu non ce stea gnent’aru. A Porta Nova ‘ncora ce steanu i cancani e a lapida coa scritta “ PAVLVS  V PONTIFEX MAX  AD MDCXXI “ e ddù chiavi rencrociate sotto au cappellu papale; calenno verzu a fontanella deu Mandriu, putii vedé  ‘nmezzu aall’arcu, pé terra piantata ‘na colonnetta pé non facce rrentrà ‘e bestie e pure loco ancora i cancani; ‘nna fainella Fidelacciu ‘ncora non c’ea fattu u ponte e ci stea ‘ncora a base deu muru de cinta che fenea ‘nnu scavu che Marzilio Aureli éa fattu peu mulinu. ‘Nnà casa che mó è de Sergio u barbiere, de fronte a ‘a fontanèlla, ci stea Pippinu Amici coa Posta. Jóppé ‘a strada romana, che era ancora senza sfardà, ma solu ‘mbrecciata, ‘ e casi de sì Peppe Giammattistella e de sì Giose ancora non ce steanu. A casa de Petrocchi non ce stea e ddó sta ‘a palestra “Grotta Azzurra” ci stea solo ‘na remessa e Toto ‘e Pippetto ancora non ce facea u mulinu  (u tenea jó vicinu ‘a Madonna deu Passu vicinu a quella a ranu de Orsini).

Spero che chi só recorda s’ha refattu ‘na bella passeggiata có me e chi no abbia capitu u giru che emo fattu e de che emo parlatu.

a’ a prossima